Phòng triple cho 3 người

Giường (Beds): 1 bed to và 1 bed nhỏ

Số người (Max) : 3

Diện tích (Size) : 35 m2

Giá (Price) : 500,000 đ 450,000 đ