Phòng gia đình

Giường (Beds): 3

Số người (Max) : 10

Diện tích (Size) : 35 m2

Giá (Price) : 500,000 đ